Adatkezelési tájékoztató

 1. Az adatkezelő adatai:

Egyesület neve: Mesék Világa Egyesület

Székhely: 1039 Budapest, Zsirai M. u. 13.

Adószám: 18285831-1-41

Nyilvántartási szám: 01-02-0014778

Képviselő: Szabó Katalin elnök

Telefonszám: 0630/586 2762

E-mail cím: info@mesekvilagaegyesulet.hu

 1. Az Adatkezelési Tájékoztató célja:

Az adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja az Egyesület tagjainak, partnereinek, egyéb érintetteknek tájékoztatása, személyes adataik kezelését illetően. Az adatkezelő kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.

Az adatkezelő megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy partnerei személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje.

Az adatkezelő fentieknek megfelelve alakította ki hétköznapi tevékenységét, dolgozta ki szabályzatait, nyilvántartásait, iratmintáit, tájékoztatóit.

Az adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők az adatkezelő székhelyén, weboldalain. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Az adatkezelő elkötelezett partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja tagjai és az egyéb érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 1. Az Adatkezelési Tájékoztató személyi, tárgyi és időbeli hatálya:

A jelen Adatkezelési Tájékoztató személyi hatálya kiterjed az adatkezelőre, valamint azon természetes személyekre, akik adatait a jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.

A Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed az adatkezelő tevékenysége során felmerülő összes adatkezelésre, kivéve az ún. belső (pl. munkavállalókkal kapcsolatos) adatkezeléseket, melyek az adatkezelő Adatkezelési Szabályzatában kerülnek szabályozásra.

Jelen Tájékoztató a jóváhagyás napján lép érvénybe, további rendelkezésig, határozatlan ideig hatályos.

 1. Fontosabb fogalom meghatározások:

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító, vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére, vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés-továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

Adatfeldolgozó: az a természetes személy vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Közös adatkezelők: ha az adatkezelés céljait és eszközeit két vagy több adatkezelő közösen határozza meg, azok közös adatkezelőnek minősülnek.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval, vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 1. Jogszerű adatkezelés az adatkezelőnél:

A személyes adatok kezelésére az adatkezelőnél kizárólag az alábbi esetekben kerül sor:

 1. ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez,
 2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél,
 3. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,
 4. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges,
 5. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Az adatkezelés jogszerűségét az adatkezelő a tevékenysége minden fázisában vizsgálja, csak olyan adatot és addig kezel, amelynek célját, jogalapját igazolni tudja. Valamely jogalap feltételének megszűnése esetén az adatkezelés csak abban az esetben folytatható, ha az adatkezelő megfelelő másik jogalapot tud igazolni.

A jogalapok igazolásának módja fő szabály szerint az írásbeliség, a ráutaló magatartással létrejött jogalap esetén is vizsgálni kell, hogy az utólag egyértelműen igazolható-e. Kétség esetén az észszerűség és a gazdaságosság szempontjaira tekintettel törekedni kell a ráutaló magatartással létrejött adatkezelés írásbeli megerősítésére.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett írásbeli hozzájárulását adja a személyes adatai kezeléséhez. A hozzájárulás formai kötöttség nélküli, de az utólagos bizonyíthatóság papír, vagy elektronikus alapú írásbeli hozzájárulást igényel.

Jogi kötelezettség teljesítése jogalapon alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg.

Az adatkezelés kötelező jellegétől függetlenül az érintett magánszeméllyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező és nem kerülhető el, továbbá az érintett számára az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatást kell adni az adatai kezelésével kapcsolatos minden jelentős tényről.

A GDPR (Általános Adatvédelmi Rendelet) szerint abban az esetben is lehetőség van személyes adatok kezelésére, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett magánszemély az egyik fél, vagy az adatkezelés, adatfelvétel a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Az adatkezelő a szerződés teljesítése jogalappal a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése céljából kezelhet személyes adatokat.

 1. Személyes adatok kezelése az adatkezelőnél:

Az adatkezelő egyesületként végzi tevékenységét. Az Egyesület célja a mesék, ezen belül kiemelten a magyar népmesék népszerűsítése. Ezen kívül a tartós betegséggel élő gyermekek és családjaik számára speciális és ismeretterjesztő tevékenységek, produktumok, valamint közösségépítés megvalósítása a mesékhez kapcsolódó tevékenységek segítségével. Céljai elérése érdekében az adatkezelő rendezvényeket, előadásokat szervez, kiadványokat szerkeszt. Ezen tevékenységek elvégzése során kerül kapcsolatba természetes személyek személyes adataival. Az alábbi adatkezelési tevékenységet folytatja:

A. Az adatkezelő alapításkor az Egyesület elnökségi és alapító tagjainak személyes adatait kezeli. Jogszabály (Polgári Törvénykönyv, Civil törvény) határozza meg az egyesületek létrehozásával, a vonatkozó dokumentumok elkészítésével kapcsolatos kötelezettségeket és azt is, hogy az alapszabályban és egyéb dokumentumokban milyen személyes adatok feltüntetésére van szükség. Az adatkezelő az elnökségi és egyéb tagok személyes adatait jogi kötelezettség teljesítése jogalappal kezeli (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont), a Polgári Törvénykönyvben és egyéb jogszabályokban írt rendelkezéseknek megfelelően.

B. Az Egyesület tagjai természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek lehetnek. Aki tagja kíván lenni az Egyesületnek, személyesen, telefonon, vagy e-mailen jelezheti csatlakozási szándékát. Ezt követően egy belépési nyilatkozat kitöltésére kerül sor. A jelentkezés során az adatkezelő az érintett nevét, címét, e-mail címét, telefonszámát rögzíti. A jelentkezéssel a tag csatlakozási akaratnyilatkozatát fejezi ki, jelzi az Egyesület alapszabályában foglaltak elfogadását. A tagsági jogviszony – az Elnökség ellenkező döntésének hiányában – a belépési nyilatkozat elfogadásának dátumával hatályosul, ekkor jön létre a tagsági jogviszony az Egyesület és a tag között. Az adatkezelés jogalapja a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

C. Az Egyesület tagjai tagdíjfizetésre kötelezettek. Az egyesületi tagdíj megfizetésekor az adatkezelő számlát állít ki a tag részére. A számla a tag nevét, címét, esetleg adószámát tartalmazza. A számla kiállítása az adatkezelő jogszabályban rögzített kötelezettsége. A számlán szereplő személyes adatok kezelésének jogalapja tehát, jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont). A számlán szereplő személyes adatokat az adatkezelő a Számviteli törvény 169. §-ában rögzített megőrzési kötelezettségnek eleget téve, 8 évig tárolja.

D. Az adatkezelő támogatásával összefüggésben magánszemély vagy jogi személy támogató esetén támogatási szerződés kerül megkötésre. A szerződésben szereplő személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont), jogi személy kapcsolattartója esetén az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

E. Amennyiben a támogatást a személyi jövedelemadó 1%-a terhére magánszemély adja az adatkezelőnek, úgy lehetőség van arra, hogy ha a magánszemély ehhez hozzájárulását adta, az adatkezelő a NAV-tól információt kérjen a támogató kilétére vonatkozóan. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A hozzájárulás visszavonása esetén az adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül törli a személyes adatokat.

F. Az adatkezelő gyermekek számára szervez rendezvényeket, programokat, egyéb eseményeket. Ebben az esetben az adatkezelő a résztvevő gyermek (név) és a törvényes képviselő személyes adatait (név, telefonszám, e-mail cím) kezeli. A személyes adatok kezelésének célja az eseményre való regisztráció elvégzése, a gyermekkel és a szülővel való kapcsolattartás lehetőségének biztosítása, a program szervezése, esetleg a nyeremény átadása. A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződés létrehozása és a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont), a gyermek adatainak kezelésére a törvényes képviselő hozzájárulásával kerül sor. A személyes adatokat az adatkezelő az eseményt követően, de legkésőbb 30 napon belül törli a rendszeréből.

G. Az adatkezelő mesés kiadványokkal támogatja a gyermekeket, családokat. A kiadványok igénylésére a közösségi oldalon (Facebook csoport) közzétett űrlap kitöltésével van lehetőség. Az adatkezelő a postázáshoz szükséges adatokat kéri el (név, cím, e-mail cím). Az adatkezelés célja a vállalt kötelezettségek teljesítése és a kiadvány érintett részére való megküldése. A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

H. Az Egyesület cukorbeteg gyermekek számára szervez programokat és egy mesekönyv sorozat kiadásával igyekszik segíteni napjaikat és a betegség megismerését, elfogadását. A jelentkezés és megrendelés során az adatkezelő tudomására jutnak az érintettek gyermekek egészségügyi adatai is, mint különleges adatok. A természetüknél fogva különösen érzékeny személyes adatok egyedi védelmet igényelnek, mivel az alapvető jogokra és szabadságokra nézve a kezelésük körülményei jelentős kockázatot hordoznak. Az adatkezelő az ilyen módon tudomására jutott különleges adatokat nem rögzíti. A különleges adatok kezelésére az adatkezelőnek az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 9. cikkének (2) bekezdésének a) pontja alapján van joga, hiszen a különleges adatok kezeléshez az érintett törvényes képviselője kifejezett, írásbeli, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulását adja. A különleges adatok kezelésének jogalapja a törvényes képviselő hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

I. Az adatkezelő felnőttek számára is szervez rendezvényeket, előadásokat és egyéb eseményeket. A programokra személyesen, telefonon, e-mailen érkező üzenet formájában, vagy a weboldalon (molka.hu) található kapcsolatfelvételi űrlap használatával lehet jelentkezni. A jelentkezés során az adatkezelő az érintett nevét, címét, e-mail címét, telefonszámát kéri el. Az adatkezelés célja a programra való regisztráció elvégzése, az érintettel való kapcsolattartás lehetőségének biztosítása, a program szervezése. A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

J. Térítéses rendezvény szervezése, vagy egyéb gazdasági tevékenység esetén az adatkezelő a szolgáltatás díjáról számlát állít ki az érintett részére. A számla tartalmazza az érintett nevét, címét. A személyes adatok kezelésének jogalapja, jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont). A számlán szereplő személyes adatokat az adatkezelő a Számviteli törvény 169. §-ában rögzített megőrzési kötelezettségnek eleget téve, 8 évig tárolja.

K. Az adatkezelő az Egyesület cél szerinti tevékenységének felmérése, elemzése érdekében kérdőívet alkalmaz. A kérdőív kitöltése során az érintett megadja személyes adatát (e-mail cím) is, melyet az adatkezelő kapcsolatfelvétel céljából kezel. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

L. Feladatai ellátása során az adatkezelő partnerei, tagjai e-mail címeit, telefonszámait kezeli, szerződéses kötelezettségei teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont), vagy egyéni hozzájárulásuk értelmében (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

M. Az adatkezelő rendezvényeket, előadásokat szervez és tart az Egyesület tevékenységével összefüggésben. A rendezvényeken résztvevő előadók, szakértők, szakemberek személyes adatainak kezelésére kerül sor ebben az esetben. Mivel az előadóval szerződéses kapcsolatban áll az adatkezelő, így a személyes adatok kezelésére a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont) jogalappal kerül sor. Az adatkezelő a személyes adatokat kizárólag a program szervezése és az előadóval való kapcsolattartás érdekében kezeli. Az előadó, szakember neve, képmása a rendezvényről szóló hirdetésekben, információs bejegyzésekben az adatkezelő weboldalain, közösségi oldalain megjelenítésre kerül. Ehhez az adatkezelő az érintett hozzájárulását kéri. Az adatkezelés jogalapja tehát az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

N. Az adatkezelő munkája során alvállalkozókkal, szállítókkal és szolgáltatókkal is szerződéses viszonyban áll, ami szintén alapot biztosít a személyes adatok kezelésére. Ez esetben a személyes adatok kezelésének jogalapja (természetes személy vagy egyéni vállalkozó esetén) a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont), jogi személy kapcsolattartójának személyes adatai kapcsán az érintett kifejezett, előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

O. Az adatkezelő elsősorban saját weboldalain (mesekvilagaegyesulet.hu, www.molka.hu, www.gyermekdiabetesz.hu) mutatja be tevékenységét. A www.mesekvilagaegyesulet.hu, www.molka.hu weboldalak működésük során cookie-kat alkalmaznak, amelyek szintén gyűjtenek személyes adatokat a látogatókról. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A www.gyermekdiabetesz.hu weboldal működése során nem alkalmaz cookie-kat, így ezen az oldalon ilyen jellegű személyes adatkezelés nem történik.

P. A weboldalakon (molka.hu, www.gyermekdiabetesz.hu) lehetősége van a látogatónak kapcsolatba lépni az adatkezelővel, egy kapcsolatfelvételi űrlap segítségével. Az űrlapon meg kell adni az érdeklődő nevét, e-mail címét, telefonszámát. A személyes adatok kezelésének célja a kapcsolatfelvétel az oldal látogatójával és az adatkezelő tevékenysége iránt érdeklődővel. A személyes adatok megadása során az érintett nyilatkozik arról, hogy megismerte az adatkezelő Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltakat, valamint arról is, hogy hozzájárulását adja-e személyes adatai kapcsolatfelvétel céljából történő kezeléséhez. Az érintettet az Adatkezelési Tájékoztatóban írt jogok illetik meg és az ott írt módon és helyeken van lehetősége élni ezen jogaival. Ennek megfelelően a személyes adatkezelés jogalapja az érintett kifejezett és írásos, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Q. A weboldalon (gyermekdiabetesz.hu) a látogatónak lehetősége van arra, hogy az Egyesület tevékenységével kapcsolatos témát, tartalmat, bejegyzést javasoljon, küldjön az adatkezelő számára, egy linkbeküldő űrlap kitöltésének segítségével. Az űrlapon meg kell adni az érdeklődő nevét, e-mail címét. A személyes adatok kezelésének célja a kapcsolatfelvétel a beküldővel. A személyes adatok megadása során az érintett nyilatkozik arról, hogy megismerte az adatkezelő Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltakat, valamint arról is, hogy hozzájárulását adja-e személyes adatai kapcsolatfelvétel céljából történő kezeléséhez. Az érintettet az Adatkezelési Tájékoztatóban írt jogok illetik meg és az ott írt módon és helyeken van lehetősége élni ezen jogaival. Ennek megfelelően a személyes adatkezelés jogalapja az érintett kifejezett és írásos, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

R. A weboldalakon (mesekvilagaegyesulet.hu, www.molka.hu) az Egyesület tevékenységével kapcsolatos vélemények kerülnek feltüntetésre. A vélemények teljes név kiírásával és képmás feltüntetésével szerepelnek. Kizárólag akkor kerül a weboldalakon feltüntetésre a véleményező teljes neve, képmása (esetleg más személyes adata) és véleménye, amennyiben ehhez írásos, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulását adta (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

S. Az adatkezelő a mesekvilagaegyesulet.hu weboldalán mutatja be az Egyesület tagjait, valamint a www.molka.hu weboldalon együttműködő partnereit. Az érintettek személyes adataik (név, képmás) feltüntetésével szerepelnek a weboldalakon. Kizárólag akkor kerülnek feltüntetésre a weboldalakon az érintettek személyes adatai, amennyiben ehhez előzetes, írásos, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulásukat adták. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

T. Az adatkezelő tevékenysége bemutatása céljából, marketing célból közösségi oldalakat is üzemeltet. Itt is sor kerül az oldalak követőinek adatkezelésére. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

U. Az adatkezelő alkalmanként fotó-, vagy videófelvételeket készít partnereiről, tagjairól, a rendezvényeken résztvevőkről. Amennyiben a felvételen felismerhető magánszemély látható, a felvétel elkészítésére és felhasználására – az adatkezelő weboldalain, közösségi oldalain, vagy egyéb megjelenései kapcsán – kizárólag az érintett (18 éven aluli személy esetében a törvényes képviselő) írásos, megfelelő tájékoztatáson alapuló, előzetes, önkéntes hozzájárulásával kerül sor. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

V. Az adatkezelő tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés során az adatkezelés célja a panasz közlésének lehetővé tétele, az érintett és panasza azonosítása, valamint a törvény szerint kötelezően rögzítendő adatok felvétele, illetve a panasz kivizsgálása, annak rendezésével összefüggő kapcsolattartás. Megtett panasz esetén az ügyintézés, és így a személyes adatok kezelése – a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján – kötelező. Ennek értelmében a személyes adatok kezelésének jogalapja, jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont).

Adatkezelő a fent írt adatkezelésekről adatkezelési nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza a személyes adatok törlésére megállapított határidőket is. A nyilvántartás jelen Adatkezelési Tájékoztató mellékletét képezi.

 1. Az adatkezelővel kapcsolatban álló adatfeldolgozók:

Ha az adatkezelést az adatkezelő nevében más végzi, az adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az Általános Adatvédelmi Rendelet követelményeinek való megfelelésre, vagy az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtják.

Az adatkezelő ezúton nyilatkozik, hogy munkája során kizárólag olyan adatfeldolgozókkal lép kapcsolatba, akik megfelelő garanciával rendelkeznek a GDPR rendeletnek való megfelelőségről és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtásáról. Az adatfeldolgozók vonatkozó nyilatkozatai rendelkezésére állnak.

Az érintettek jelen Adatkezelési Tájékoztató megismerésével és tudomásul vételével elfogadják, hogy adatkezelő az alábbiakban felsorolt adatfeldolgozók és közös adatkezelők részére továbbítja személyes adataikat.

Adatfeldolgozó az adatkezelő által alkalmazott könyvelő cég:

 • Név: Taktronik Kkt.
 • Székhely: 1172 Budapest, Heltai tér 10.
 • Adószám: 29381120-2-42

A számlák kiállításával kapcsolatban az adatkezelő partnere:

 • Billingo Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • Székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet
 • Cégjegyzékszám: 01-10-140802
 • Adószám: 27926309-2-41
 • Web: www.billingo.hu
 • Email: hello@billingo.hu
 • Képviseli: Sárospataki Albert vezérigazgató

A kiadványok kiszállítása kapcsán adatfeldolgozónak (és feladatai ellátása során önálló adatkezelőnek is) minősül:

Az adatkezelő weboldalainak tárhelyét biztosító társaság szintén adatfeldolgozónak minősülnek:

 • Az adatfeldolgozó megnevezése: Dotroll Kft
 • Az adatfeldolgozó elérhetőségei:
 • Telefonszám: +36-1-432-3232
 • E-mail cím: support{kukac}dotroll.com
 • Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5., Magyarország
 • Weboldal: https://dotroll.com

Az adatkezelő molka.hu weboldala által alkalmazott Google Analytics szolgáltatás használata miatt adatfeldolgozó:

 • Google Ireland Limited
 • Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország

Az adatkezelő levelezőrendszerének kiszolgálója is adatfeldolgozó:

 • Az adatfeldolgozó megnevezése: Dotroll Kft
 • Az adatfeldolgozó elérhetőségei:
 • Telefonszám: +36-1-432-3232
 • E-mail cím: support{kukac}dotroll.com
 • Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5., Magyarország
 • Weboldal: https://dotroll.com

A közösségi oldalak használata miatt adatfeldolgozó és közös adatkezelő partner:

 • Meta Platforms Ireland Ltd.
 • 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland

A YouTube közösségi videó megosztó oldal tulajdonosa:

 • Google Ireland Limited
 • Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország
 • Az adatkezelő továbbítja partnerei személyes adatait a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére is.

A szerződött adatfeldolgozó és adatkezelő partnerek kizárólag az adatkezelő által adott utasítás alapján (kivéve jogi előírás alkalmazása), titoktartási kötelezettséget vállalva kezelik a partnerek személyes adatait.

 1. Az adatkezelő által kötött szerződésekkel kapcsolatos adatkezelés:

A tagok és tisztségviselők személyes adatainak kezelése:

Az adatkezelő alapításkor az Egyesület elnökségi és alapító tagjainak személyes adatait kezeli. Jogszabály (Polgári Törvénykönyv, Civil törvény) határozza meg az egyesületek létrehozásával, a vonatkozó dokumentumok elkészítésével kapcsolatos kötelezettségeket és azt is, hogy az alapszabályban és egyéb dokumentumokban milyen személyes adatok feltüntetésére van szükség. Az adatkezelő az elnökségi és egyéb tagok személyes adatait jogi kötelezettség teljesítése jogalappal kezeli (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont), a Polgári Törvénykönyvben és egyéb jogszabályokban írt rendelkezéseknek megfelelően.

Az Egyesület tagjai természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek lehetnek. Aki tagja kíván lenni az Egyesületnek, személyesen, telefonon, vagy e-mailen jelezheti csatlakozási szándékát. Ezt követően egy belépési nyilatkozat kitöltésére kerül sor. A jelentkezés során az adatkezelő az érintett nevét, címét, e-mail címét, telefonszámát rögzíti. A jelentkezéssel a tag csatlakozási akaratnyilatkozatát fejezi ki, jelzi az Egyesület alapszabályában foglaltak elfogadását. A tagsági jogviszony – az Elnökség ellenkező döntésének hiányában – a belépési nyilatkozat elfogadásának dátumával hatályosul, ekkor jön létre a tagsági jogviszony az Egyesület és a tag között. Az adatkezelés jogalapja a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

Az Egyesület tagjai tagdíjfizetésre kötelezettek. Az egyesületi tagdíj megfizetésekor az adatkezelő számlát állít ki a tag részére. A számla a tag nevét, címét, esetleg adószámát tartalmazza. A számla kiállítása az adatkezelő jogszabályban rögzített kötelezettsége. A számlán szereplő személyes adatok kezelésének jogalapja tehát, jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont). A számlán szereplő személyes adatokat az adatkezelő a Számviteli törvény 169. §-ában rögzített megőrzési kötelezettségnek eleget téve, 8 évig tárolja.

A támogatók személyes adatainak kezelése:

Az adatkezelő támogatásával összefüggésben magánszemély vagy jogi személy támogató esetén támogatási szerződés kerül megkötésre. A szerződésben szereplő személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont), jogi személy kapcsolattartója esetén az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Amennyiben a támogatást a személyi jövedelemadó 1%-a terhére magánszemély adja az adatkezelőnek, úgy lehetőség van arra, hogy ha a magánszemély ehhez hozzájárulását adta, az adatkezelő a NAV-tól információt kérjen a támogató kilétére vonatkozóan. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A hozzájárulás visszavonása esetén az adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül törli a személyes adatokat.

Rendezvényszervezés során történő személyes adatkezelés:

Az adatkezelő gyermekek számára szervez rendezvényeket, programokat, egyéb eseményeket. Ebben az esetben az adatkezelő a résztvevő gyermek (név) és a törvényes képviselő személyes adatait (név, telefonszám, e-mail cím) kezeli. A személyes adatok kezelésének célja az eseményre való regisztráció elvégzése, a gyermekkel és a szülővel való kapcsolattartás lehetőségének biztosítása, a program szervezése, esetleg a nyeremény átadása. A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződés létrehozása és a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont), a gyermek adatainak kezelésére a törvényes képviselő hozzájárulásával kerül sor. A személyes adatokat az adatkezelő az eseményt követően, de legkésőbb 30 napon belül törli a rendszeréből.

Az adatkezelő felnőttek számára is szervez rendezvényeket, előadásokat és egyéb eseményeket. A programokra személyesen, telefonon, e-mailen érkező üzenet formájában, vagy a weboldalon (www.molka.hu) található kapcsolatfelvételi űrlap használatával lehet jelentkezni. A jelentkezés során az adatkezelő az érintett nevét, címét, e-mail címét, telefonszámát kéri el. Az adatkezelés célja a programra való regisztráció elvégzése, az érintettel való kapcsolattartás lehetőségének biztosítása, a program szervezése. A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

Térítéses rendezvény szervezése, vagy egyéb gazdasági tevékenység esetén az adatkezelő a szolgáltatás díjáról számlát állít ki az érintett részére. A számla tartalmazza az érintett nevét, címét. A személyes adatok kezelésének jogalapja, jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont). A számlán szereplő személyes adatokat az adatkezelő a Számviteli törvény 169. §-ában rögzített megőrzési kötelezettségnek eleget téve, 8 évig tárolja.

A kiadványok igénylése és elküldése során történő személyes adatkezelés:

Az adatkezelő mesés kiadványokkal támogatja a gyermekeket, családokat. A kiadványok igénylésére a közösségi oldalon (Facebook csoport) közzétett űrlap kitöltésével van lehetőség. Az adatkezelő a postázáshoz szükséges adatokat kéri el (név, cím, e-mail cím). Az adatkezelés célja a vállalt kötelezettségek teljesítése és a kiadvány érintett részére való megküldése. A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

Szállítói szerződések:

Az adatkezelő szállítói elérhetőségeit (név, e-mail cím, telefonszám) is kezel és szolgáltató, alvállalkozó cégekkel is kapcsolatban áll. A partnerekkel való kapcsolattartás érdekében ezekben az esetekben is sor kerülhet személyes adatok kezelésére (a kapcsolattartó, vagy a természetes személy, egyéni vállalkozó személyes adatai). A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont), vagy a kapcsolattartó hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Az adatkezelő, a cégek kapcsolattartóival hozzájáruló nyilatkozatot tölt ki, melyben tájékoztatja őket a személyes adatokkal kapcsolatos jogaikról és hozzájárulásukat kéri, hogy kezelhesse adataikat. Ilyen esetekben a személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett kifejezett, írásos, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása az adatkezeléshez (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Amennyiben a partnerrel kötött szerződés megszűnt és jogszabályban írt őrzési kötelezettség sem vonatkozik az adatok, dokumentumok megőrzésére, úgy a telefonszámok és az e-mail címek törlésre kerülnek. A szerződésben és a számlán szereplő személyes adatokat az adatkezelő a Számviteli törvény 169. §-ában rögzített megőrzési kötelezettségnek eleget téve, 8 évig tárolja.

Előadások, rendezvények előadóinak, szakembereinek személyes adatkezelése:

Az adatkezelő rendezvényeket, előadásokat szervez és tart az Egyesület tevékenységével összefüggésben. A rendezvényeken résztvevő előadók, szakértők, szakemberek személyes adatainak kezelésére kerül sor ebben az esetben. Mivel az előadóval szerződéses kapcsolatban áll az adatkezelő, így a személyes adatok kezelésére a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont) jogalappal kerül sor. Az adatkezelő a személyes adatokat kizárólag a program szervezése és az előadóval való kapcsolattartás érdekében kezeli. Az előadó, szakember neve, képmása a rendezvényről szóló hirdetésekben, információs bejegyzésekben az adatkezelő weboldalain, közösségi oldalain megjelenítésre kerül. Ehhez az adatkezelő az érintett hozzájárulását kéri. Az adatkezelés jogalapja tehát az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

A cél szerinti tevékenység eredményességének felmérése során történő személyes adatkezelés:

Az adatkezelő az Egyesület cél szerinti tevékenységének felmérése, elemzése érdekében kérdőívet alkalmaz. A kérdőív kitöltése során az érintett megadja személyes adatát (e-mail cím) is, melyet az adatkezelő kapcsolatfelvétel céljából kezel. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

 1. A vevők, tagok, egyéb partnerek részére kiállított számlák és az azokon szereplő személyes adatok kezelése:

Az adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatások és a tagdíj ellenértékéről számlát állít ki. A számla a partner nevét, címét, esetleg adószámát tartalmazza. A számla kiállítása az adatkezelő jogszabályban rögzített kötelezettsége. A számlán szereplő személyes adatok kezelésének jogalapja, jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont). A számlán szereplő személyes adatokat az adatkezelő a Számviteli törvény 169. §-ában rögzített megőrzési kötelezettségnek eleget téve, 8 évig tárolja.

 1. Gyermekek adatai, a személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése:

Az adatkezelő gyermekek számára szervez rendezvényeket, programokat, egyéb eseményeket. Ebben az esetben az adatkezelő a résztvevő gyermek (név) és a törvényes képviselő személyes adatait (név, telefonszám, e-mail cím) kezeli. A személyes adatok kezelésének célja az eseményre való regisztráció elvégzése, a gyermekkel és a szülővel való kapcsolattartás lehetőségének biztosítása, a program szervezése, esetleg a nyeremény átadása. A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződés létrehozása és a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont), a gyermek adatainak kezelésére a törvényes képviselő hozzájárulásával kerül sor. A személyes adatokat az adatkezelő az eseményt követően, de legkésőbb 30 napon belül törli a rendszeréből.

Az adatkezelő mesés kiadványokkal támogatja a gyermekeket, családokat. A kiadványok igénylésére a közösségi oldalon (Facebook csoport) közzétett űrlap kitöltésével van lehetőség. Az adatkezelő a postázáshoz szükséges adatokat kéri el (név, cím, e-mail cím). Az adatkezelés célja a vállalt kötelezettségek teljesítése és a kiadvány érintett részére való megküldése. A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

Az érintett az adatkezelő www.molka.hu, www.gyermekdiabetesz.hu weboldalain a kapcsolatfelvételi űrlap használatával, a www.gyermekdiabetesz.hu weboldalon a linkbeküldő űrlap használatával, a www.mesekvilagaegyesulet.hu, www.molka.hu weboldalakon a cookie-k működéséhez való hozzájárulással és a közösségi oldalon elérhető űrlapon való igényléssel kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy nem léphet kapcsolatba az adatkezelővel ilyen módon, nem küldhet tartalmat (linket), a weboldalak által alkalmazott cookie-k adatgyűjtéséhez sem járulhat hozzá és a közösségi oldalon sem igényelhet kiadványt, tekintettel arra, hogy az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak.

Az Egyesület cukorbeteg gyermekek számára szervez programokat és egy mesekönyv sorozat kiadásával igyekszik segíteni napjaikat és a betegség megismerését, elfogadását. A jelentkezés és megrendelés során az adatkezelő tudomására jutnak az érintettek gyermekek egészségügyi adatai is, mint különleges adatok. A természetüknél fogva különösen érzékeny személyes adatok egyedi védelmet igényelnek, mivel az alapvető jogokra és szabadságokra nézve a kezelésük körülményei jelentős kockázatot hordoznak. Az adatkezelő az ilyen módon tudomására jutott különleges adatokat nem rögzíti. A különleges adatok kezelésére az adatkezelőnek az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 9. cikkének (2) bekezdésének a) pontja alapján van joga, hiszen a különleges adatok kezeléshez az érintett törvényes képviselője kifejezett, írásbeli, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulását adja. A különleges adatok kezelésének jogalapja a törvényes képviselő hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Az egyéb módon az adatkezelő tudomására hozott, vagy tudomására jutott különleges adatot az adatkezelő nem rögzíti. Ha az ilyen jellegű adat az adatkezelő tudta nélkül került az adatkezelő bármely rendszerébe, azt annak észlelését követően haladéktalanul törli a rendszerből.

 1. E-mail címek, telefonszámok megőrzése során alkalmazott eljárás:

Az adatkezelő tevékenysége során partnerei, tagjai, egyéb érintettek e-mail címét és telefonszámát is megismeri. Az ilyen módon rendszerébe került személyes adatokat, elsősorban szerződéses kötelezettségeinek teljesítése érdekében kezeli (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Amennyiben a partnerrel kötött szerződés megszűnt és jogszabályban írt őrzési kötelezettség sem vonatkozik az adatok, dokumentumok megőrzésére, úgy a telefonszámok és az e-mail címek törlésre kerülnek. Néhány esetben az adatkezelőnek továbbra is jogos érdeke fűződik az adatok megőrzéséhez, ilyenkor kéri az érintett kifejezett és írásos hozzájárulását személyes adatai őrzéséhez (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

 1. Fényképek, videófelvételek készítése az adatkezelőnél:

Az adatkezelő alkalmanként fotó-, vagy videófelvételeket készít partnereiről, tagjairól, a rendezvényeken résztvevőkről. Amennyiben a felvételen felismerhető magánszemély látható, a felvétel elkészítésére és felhasználására – az adatkezelő weboldalain, közösségi oldalain, vagy egyéb megjelenései kapcsán – kizárólag az érintett (18 éven aluli személy esetében a törvényes képviselő) írásos, megfelelő tájékoztatáson alapuló, előzetes, önkéntes hozzájárulásával kerül sor. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Amennyiben az érintett a hozzájárulást visszavonja és kéri a felvétel felhasználásának megszüntetését, esetleg a felvétel törlését, az adatkezelő ezen kérésnek haladéktalanul eleget tesz.

 1. Az adatkezelő weboldalai:

Az adatkezelő elsősorban saját weboldalain (www.mesekvilagaegyesulet.hu, www.molka.hu, www.gyermekdiabetesz.hu) mutatja be tevékenységét.

Az adatkezelő weboldalai (www.mesekvilagaegyesulet.hu, www.molka.hu) működésük során cookie-kat használnak. Az általuk nyert személyes adatok kezelésének jogalapja a látogató hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

A www.gyermekdiabetesz.hu weboldal működése során nem alkalmaz cookie-kat, így az oldalon ilyen jellegű személyes adatkezelés nem történik.

A www.mesekvilagaegyesulet.hu weboldal az alábbi cookie-kat alkalmazza:

 • CookieLawInfoConsent
 • időtartam: 1 év
 • típus: feltétlenül szükséges
 • viewed_cookie_policy
 • időtartam: 1 év
 • típus: feltétlenül szükséges
 • cookielawinfo-checkbox-necessary
 • időtartam: 1 év
 • típus: feltétlenül szükséges
 • cookielawinfo-checkbox-non-necessary
 • időtartam: 1 év
 • típus: feltétlenül szükséges

A www.molka.hu weboldal az alábbi cookie-kat alkalmazza:

 • CookieLawInfoConsent
 • időtartam: 1 év
 • típus: feltétlenül szükséges
 • viewed_cookie_policy
 • időtartam: 1 év
 • típus: feltétlenül szükséges
 • cookielawinfo-checkbox-necessary
 • időtartam: 1 év
 • típus: feltétlenül szükséges
 • cookielawinfo-checkbox-non-necessary
 • időtartam: 1 év
 • típus: feltétlenül szükséges
 • cookielawinfo-checkbox-functional
 • időtartam: 1 év
 • típus: feltétlenül szükséges
 • cookielawinfo-checkbox-performance
 • időtartam: 1 év
 • típus: feltétlenül szükséges
 • cookielawinfo-checkbox-analytics
 • időtartam: 1 év
 • típus: feltétlenül szükséges
 • cookielawinfo-checkbox-advertisement
 • időtartam: 1 év
 • típus: feltétlenül szükséges
 • cookielawinfo-checkbox-others
 • időtartam: 1 év
 • típus: feltétlenül szükséges
 • _ga
 • időtartam: 1 év
 • típus: statisztikai – Google Analytics
 • _gat_gtag_UA_158899355_1
 • időtartam: 1 perc
 • típus: statisztikai – Google Analytics
 • _gid
 • időtartam: 1 nap
 • típus: statisztikai – Google Analytics

A www.gyermekdiabetesz.hu weboldal működése során nem alkalmaz cookie-kat.

Cookie-k (sütik):

A sütik feladata:

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek;
 • megkönnyítik a weboldalak használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k:

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a weboldalakat, használhassák azok funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Az érintett választása a cookie-kal kapcsolatban:

Webböngésző cookie-k:

A böngésző beállításaiban az érintett elfogadhatja, vagy elutasíthatja az új cookie-kat és törölheti a meglévő cookie-kat. Azt is beállíthatja a böngészőben, hogy az minden alkalommal értesítse, amikor új cookie-kat helyeznek el a számítógépben, vagy más eszközön. A cookie-k kezelésével kapcsolatban további információkat találhat a böngésző „help” funkciójában.

Ha a látogató úgy dönt, hogy néhány, vagy az összes cookie-t kikapcsolja, nem fogja tudni használni a weboldalak valamennyi funkcióját.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k:

Google Analytics (analitika, statisztika) használata:

Az adatkezelő weboldala (www.molka.hu) alkalmazza a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics webelemző, statisztikai célú szolgáltatás használatával az adatkezelő információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

Ha a webhelyek vagy az alkalmazások a Google Analytics szolgáltatást a Google más hirdetési termékeivel – például a Google Ads rendszerrel – együtt használják, akkor egyéb hirdetési azonosítókat is gyűjthetnek. A felhasználók a Hirdetésbeállítások között kapcsolhatják ki ezt a szolgáltatást, illetve módosíthatják a cookie-k használatára vonatkozó beállításokat.

A Google Analytics azért gyűjti a felhasználók IP-címét, hogy megóvja a szolgáltatás biztonságát, illetve hogy a webhelytulajdonosok képet alkothassanak arról, hogy látogatóik mely országból, államból vagy városból érkeznek (ezt „IP szerinti földrajzihely-meghatározásnak” is nevezik). A Google Analytics lehetőséget kínál a gyűjtött IP-címek maszkolására, azonban a webhelytulajdonosok akkor is láthatják a felhasználók IP-címét, ha nem használják a Google Analytics szolgáltatást.

A Google Analytics keretében a látogató böngészője által továbbított IP-címet nem vezetik össze a Google más adataival. A sütik tárolását a böngésző szoftvere megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban ebben az esetben a látogató esetleg nem tudja a weboldal valamennyi funkcióját teljes körűen használni.

Ezen kívül a látogató megakadályozhatja a sütik által létrehozott és a weboldal látogató általi használatára vonatkozó adatok (IP-címével együtt) Google általi gyűjtését, valamint ezeknek az adatoknak Google általi feldolgozását, amennyiben letölti és installálja a lenti link alatti böngésző-plugint.

Az aktuális link: http://www.google.com/policies/privacy/ads/.

A Google a Google Analytics és így az adatkezelő adatfeldolgozójaként tevékenykedik.

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) rendelkezései szerint a Google Analytics az adatfeldolgozó, mivel a Google Analytics adatokat gyűjt és dolgoz fel az ügyfelei (például az adatkezelő) nevében, ezeknek az ügyfeleknek az utasításai szerint. A Google csak a Google Analytics-ügyfelekkel kötött szerződések feltételei, valamint a termékeinek a kezelőfelületén az ügyfelek által megadott beállítások szerint használhatja az adatokat.

A Google Analytics belső cookie-kat, az eszközzel/böngészővel kapcsolatos adatokat, IP-címeket, illetve a webhelyen/alkalmazásban végzett tevékenységeket gyűjt. Ezeket az adatokat azért gyűjti, mert ezek alapján az adatok alapján tudja mérni, illetve statisztikai jelentésekben rögzíteni a felhasználók által az olyan webhelyeken és/vagy alkalmazásokban végzett műveleteket, amelyek a Google Analytics szolgáltatást használják. Az ügyfelek személyre szabhatják a cookie-kat, valamint a gyűjtött adatok körét az olyan funkciókkal, mint a cookie-beállítások, a User-ID, az Adatok importálása és a Measurement Protocol.

A Google Analytics alkalmazásokhoz SDK-t használó ügyfelek esetén a Google egy alkalmazáspéldány-azonosítót gyűjt. Ez egy olyan szám, amelyet a rendszer véletlenszerűen állít elő akkor, amikor a felhasználó először telepít egy alkalmazást.

A Google Analytics arra használja az IP-címeket, hogy kikövetkeztesse a látogatók földrajzi helyét, valamint arra, hogy megvédje a szolgáltatást és az ügyfeleit. Az ügyfelek bekapcsolhatják az IP-maszkolás nevű funkciót, amelynek használatakor a Google Analytics a gyűjtött IP-cím egésze helyett csak az IP-cím egy részét használja fel. Továbbá az ügyfelek igény szerint felül is bírálhatják az IP-címeket az IP-felülbírálási funkcióval.

A Google a Google Analytics szolgáltatásban kezelt adatokat arra használja, hogy az ügyfelei számára biztosítsa a Google Analytics mérési szolgáltatást. Az azonosítókkal – így például a cookie-kal és az alkalmazáspéldány-azonosítókkal – azt méri, hogy a felhasználók milyen műveleteket végeznek az ügyfelek webhelyeivel és/vagy alkalmazásaival. Az IP-címeket a szolgáltatás biztonságának megőrzéséhez, valamint arra használja, hogy a webhelytulajdonosoknak áttekintést tudjon adni arról, hogy a felhasználóik a világ mely tájáról érkeznek.

Az érintett az adatkezelő weboldalain (www.mesekvilagaegyesulet.hu, www.molka.hu) a cookie-k használatának elfogadásával kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy a weboldalak által alkalmazott cookie-k elfogadásáról vagy elutasításáról nem nyilatkozhat, tekintettel arra, hogy az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak.

A kapcsolatfelvételi űrlap használata során történő személyes adatkezelés:

A weboldalakon (www.molka.hu, www.gyermekdiabetesz.hu) lehetősége van a látogatónak kapcsolatba lépni az adatkezelővel, egy kapcsolatfelvételi űrlap segítségével. Az űrlapon meg kell adni az érdeklődő nevét, e-mail címét, telefonszámát. A személyes adatok kezelésének célja a kapcsolatfelvétel az oldal látogatójával és az adatkezelő tevékenysége iránt érdeklődővel. A személyes adatok megadása során az érintett nyilatkozik arról, hogy megismerte az adatkezelő Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltakat, valamint arról is, hogy hozzájárulását adja-e személyes adatai kapcsolatfelvétel céljából történő kezeléséhez. Az érintettet az Adatkezelési Tájékoztatóban írt jogok illetik meg és az ott írt módon és helyeken van lehetősége élni ezen jogaival. Ennek megfelelően a személyes adatkezelés jogalapja az érintett kifejezett és írásos, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Az érintett az adatkezelő weboldalain (www.molka.hu, www.gyermekdiabetesz.hu) a kapcsolatfelvételi űrlap használatával kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy nem léphet kapcsolatba ilyen módon az adatkezelővel, tekintettel arra, hogy az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak.

A linkbeküldő űrlap használata során történő személyes adatkezelés:

A weboldalon (www.gyermekdiabetesz.hu) a látogatónak lehetősége van arra, hogy az Egyesület tevékenységével kapcsolatos témát, tartalmat, bejegyzést javasoljon, küldjön az adatkezelő számára, egy linkbeküldő űrlap kitöltésének segítségével. Az űrlapon meg kell adni az érdeklődő nevét, e-mail címét. A személyes adatok kezelésének célja a kapcsolatfelvétel a beküldővel. A személyes adatok megadása során az érintett nyilatkozik arról, hogy megismerte az adatkezelő Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltakat, valamint arról is, hogy hozzájárulását adja-e személyes adatai kapcsolatfelvétel céljából történő kezeléséhez. Az érintettet az Adatkezelési Tájékoztatóban írt jogok illetik meg és az ott írt módon és helyeken van lehetősége élni ezen jogaival. Ennek megfelelően a személyes adatkezelés jogalapja az érintett kifejezett és írásos, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Az érintett az adatkezelő weboldalán (www.gyermekdiabetesz.hu) a linkbeküldő űrlap használatával kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy nem használhatja az űrlapot, tekintettel arra, hogy az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak.

A weboldalakon feltüntetett „Vélemények”-kel kapcsolatos személyes adatkezelés:

A weboldalakon (www.mesekvilagaegyesulet.hu, www.molka.hu) az Egyesület tevékenységével kapcsolatos vélemények kerülnek feltüntetésre. A vélemények teljes név kiírásával és képmás feltüntetésével szerepelnek. Kizárólag akkor kerül a weboldalakon feltüntetésre a véleményező teljes neve, képmása (esetleg más személyes adata) és véleménye, amennyiben ehhez írásos, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulását adta (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Az adatkezelő a személyes adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

Az Egyesület tagjainak, valamint az együttműködő partnereknek weboldalakon való bemutatása során történő személyes adatkezelés:

Az adatkezelő a www.mesekvilagaegyesulet.hu weboldalán mutatja be az Egyesület tagjait, valamint a www.molka.hu weboldalon együttműködő partnereit. Az érintettek személyes adataik (név, képmás) feltüntetésével szerepelnek a weboldalakon. Kizárólag akkor kerülnek feltüntetésre a weboldalakon az érintettek személyes adatai, amennyiben ehhez előzetes, írásos, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulásukat adták. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Az adatkezelő a személyes adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

 1. Az adatkezelő közösségi oldalai:

Az adatkezelő Facebook oldalakat és csoportot is üzemeltet az Egyesület tevékenységének bemutatása érdekében. Itt is sor kerül személyes adatok kezelésére. Ezeket az oldalakat és csoportot az adatkezelő az információk széleskörű terjesztése érdekében, valamint marketing célokra használja.

https://www.facebook.com/NepmesekVilaga/

https://www.facebook.com/DiabMolka/

https://www.facebook.com/gyermekdiabeteszhu-591340784624487/

https://www.facebook.com/groups/200913205519407

Az adatkezelő a Facebookon keresztül is átfogó személyes támogatást nyújt. Ha a Facebookon keresztül intéz kérdést hozzá, igyekszik azt minél előbb megválaszolni. A Facebook oldalakon és csoportban tudomására jutott adatokat kizárólag kérdésének megválaszolásához használja, további reklám célokra nem.

A Facebook oldalak és a csoport használatának célja: közösségi média felületen történő reklámozás, információk közlése. A Facebook a saját céljaira is használhatja az adatokat, köztük az érintett profilozását és hirdetésekkel való megcélzását.

Ahhoz, hogy a Facebookon keresztül kapcsolatba tudjon lépni az adatkezelővel, be kell jelentkeznie. Ehhez a Facebook adott esetben szintén személyes adatokat kér, illetve tárolja és feldolgozza azokat. Az adatkezelőnek nincs befolyása ezeknek az adatoknak a fajtájára, terjedelmére és feldolgozására, nem kap személyes adatokat a Facebook üzemeltetőjétől. További információt ezzel kapcsolatban a Facebook oldalán talál.

A Facebook oldalakon és csoportban követők személyes adatait az adatkezelő hozzájárulásuk értelmében kezeli (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont), a hozzájárulást megadottnak tekinti azzal, hogy az adott személy kedveli, követi oldalait, csoportját, bejegyzéseit, illetve kommentet ír azokhoz.

Az adatkezelő további közösségi oldalai, ahol az adatkezelés jogalapja szintén az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont):

https://www.youtube.com/channel/UCHx1GKNQ2GRRVqTfCosZuvw

https://www.youtube.com/channel/UCTFMYe3j1asAQJJB7tgdWxA

 1. Az adatkezelő tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés:

Az adatkezelő tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés során az adatkezelés célja a panasz közlésének lehetővé tétele, az érintett és panasza azonosítása, valamint a törvény szerint kötelezően rögzítendő adatok felvétele, illetve a panasz kivizsgálása, annak rendezésével összefüggő kapcsolattartás.

Megtett panasz esetén az ügyintézés, és így a személyes adatok kezelése – a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján – kötelező. Ennek értelmében a személyes adatok kezelésének jogalapja, jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont).

Az adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, ennek alapján a személyes adatokat is ezen időtartam alatt kezeli.

 1. Az adatkezelés biztonsága:

Az adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és fenntartja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akinek az adatokat továbbítja, vagy átadja, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

Az adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag az adatkezelő és az általa igénybe vett adatfeldolgozó(k) ismerheti(k) meg, azokat harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Az adatkezelő fokozottan ügyel partnerei, tagjai és az egyéb érintettek személyes adatainak biztonságára. A jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartása mellett jár el és ezt megköveteli valamennyi partnerétől is. A személyes adatok védelme magában foglalja a fizikai adatvédelmet is (a dokumentumok zárható helyiségben és zárható szekrényben való tárolása), valamint az informatikai védelmet (tűzfal, vírusirtó, jelszóvédelem használata) is.

Az adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat elsődlegesen a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megadott adatfeldolgozó(k) szokásos védelmi rendszerekkel ellátott szerverein, részben a saját informatikai eszközein, papír adathordozó esetén székhelyén, megfelelően elzárva tárolja.

Az érintettek elismerik és elfogadják, hogy személyes adataik megadása esetén az adatok védelme teljes mértékben az interneten és a számítógépes rendszerben nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés – adatkezelő erőfeszítéseinek ellenére történő – bekövetkezésekor a jelen tájékoztatóban írtak szerint szükséges eljárni.

 1. Az adatkezeléssel érintettek jogai:
 • Átlátható tájékoztatás:

Jelen Adatkezelési Tájékoztató is azt a célt szolgálja, hogy világos, tömör, átlátható, érthető információkat nyújtson az adatkezelőnél alkalmazott adatkezelési tevékenységről.

 • Hozzáférési jog:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés célja,
 • az érintett személyes adatok kategóriái,
 • azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közölték,
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama.

Az adatkezelőtől a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Mesék Világa Egyesület 1039 Budapest, Zsirai M. u. 13.

E-mail: info@mesekvilagaegyesulet.hu

Az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol az érintetteknek.

 • Helyesbítéshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Az adatkezelőtől a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Mesék Világa Egyesület 1039 Budapest, Zsirai M. u. 13.

E-mail: info@mesekvilagaegyesulet.hu

Az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol az érintetteknek.

 • Törléshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Az adatkezelő – ezen kérelem alapján – köteles törölni a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték,
 • az érintett visszavonja korábban adott hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 • uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges törölni az adatokat.

Az adatkezelőtől a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Mesék Világa Egyesület 1039 Budapest, Zsirai M. u. 13.

E-mail: info@mesekvilagaegyesulet.hu

Az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol az érintetteknek.

 • Adatkezelés korlátozásához való jog:

Érintett jogosult kérni, hogy az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, elsősorban akkor, ha:

 • vitatja az adatok pontosságát,
 • jogellenesnek tartja az adatkezelést, de valamilyen okból mégsem kéri az adatok törlését.

Az adatkezelőtől a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Mesék Világa Egyesület 1039 Budapest, Zsirai M. u. 13.

E-mail: info@mesekvilagaegyesulet.hu

Az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol az érintetteknek.

 • Adathordozhatósághoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Az adatkezelőtől a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Mesék Világa Egyesület 1039 Budapest, Zsirai M. u. 13.

E-mail: info@mesekvilagaegyesulet.hu

Az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol az érintetteknek.

 • Tiltakozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból, bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendeletének 21. cikkében írt módon.

Az adatkezelőtől a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Mesék Világa Egyesület 1039 Budapest, Zsirai M. u. 13.

E-mail: info@mesekvilagaegyesulet.hu

Az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol az érintetteknek.

 • Az érintettet megillető jog automatizált döntéshozatal esetén:

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna, vagy őt jelentős mértékben érintené. Automatizált döntéshozatal minden olyan eljárás vagy módszertan, melynek során technikai automatizmus értékeli ki az érintett személyes jellemzőit és amely rá nézve joghatással jár vagy őt jelentős mértékben érinti. Az adatkezelő nem alkalmaz olyan profilozásra is alkalmas informatikai automatizmusokat, melyek az érintett jogaira nézve jelentős kihatással bírnak.

Az adatkezelőtől a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Mesék Világa Egyesület 1039 Budapest, Zsirai M. u. 13.

E-mail: info@mesekvilagaegyesulet.hu

Az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol az érintetteknek.

Az adatkezelő vállalja, hogy minden olyan címzettet tájékoztat a fenti jogokkal kapcsolatban részére küldött kérelmekről, akivel a személyes adatokat közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul. Vállalja továbbá, hogy a fenti kérelmek elintézéséről az azokkal kapcsolatos döntésről legkésőbb 30 napon belül értesíti az érintettet (kérelmezőt).

 1. Adatvédelmi incidens:

Adatvédelmi incidensnek minősül a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését, az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Adatvédelmi incidens esetén az adatbiztonság sérülésének komoly veszéllyel fenyegető szintűnek kell lennie, tehát a sérülésnek olyan fokúnak kell lennie, amely a személyes adatok:

 • megsemmisülésével,
 • elvesztésével,
 • megváltoztatásával,
 • jogosulatlan közlésével vagy
 • jogosulatlan hozzáférésével jár együtt.

Incidensnek minősül, ha a fentiek közül bármelyik bekövetkezik, de ez nem zárja ki, hogy több pont is megvalósuljon egyszerre. Nem csupán a szándékos, rosszindulatú magatartások tartoznak e körbe, hanem a gondatlanságból elkövetett sérülések is. Az incidens tehát akkor következik be, ha véletlen vagy jogellenes cselekmény okozza.

Adatvédelmi incidensnek minősülnek például:

 • személyes adatok dokumentumon, hordozható eszközön, adathordozón vagy informatikai rendszeren (pl. levelezéssel) történő illegális továbbítása,
 • illetéktelen hozzáférések személyes adatokat kezelő informatikai rendszerhez vagy alkalmazáshoz,
 • személyes adatokat tartalmazó adatbázis részének vagy egészének sérülése, vagy elvesztése,
 • az informatikai rendszer részének vagy egészének használhatatlanná válása vírus, vagy egyéb rosszindulatú szoftver által, stb.

Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni, vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését, vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a személyazonosság-lopást, vagy a személyazonossággal való visszaélést, a pénzügyi veszteséget, az álnevesítés engedély nélküli feloldását, a jó hírnév sérelmét, a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok bizalmas jellegének sérülését, illetve a szóban forgó természetes személyeket sújtó egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrányt.

Egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén (kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve) az adatkezelő haladéktalanul bejelentést tesz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé. Amint az incidens az adatkezelő tudomására jut, azt indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni kell.

Az adatvédelmi incidens bejelentéséhez a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a honlapján külön e célra létrehozott rendszert üzemeltet, amelyen keresztül a bejelentések elektronikus úton megtehetők.

Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait, és az orvoslására tett intézkedéseket. Az adatkezelőnek nyilván kell tartani az incidensekkel kapcsolatos adatokat, köztük az okait, a történéseket és az érintett személyes adatok körét. Emellett szerepelnie kell még a nyilvántartásban az incidensek hatásainak és következményeinek, valamint az orvoslásukra tett intézkedéseknek és az adatkezelő következtetéseit is (például: miért gondolja, hogy az incidens nem bejelentésköteles, vagy ha a bejelentés késedelmesen történik, akkor mi volt a késedelem oka).

Nem szükséges bejelenteni a felügyeleti hatóságnak azt az incidenst, amely valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az adatkezelő partnereinek, tagjainak és egyéb érintettek jogaira és szabadságaira nézve, haladéktalanunk tájékoztatja erről az érintett partnert. Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell a legfontosabb információkat és intézkedéseket.

Az érintettet nem kell a fentiek szerint tájékoztatni, ha az alábbi feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az értintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
 1. Tájékoztató a legfontosabb vonatkozó jogszabályokról:
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Info. tv.);
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • évi C. törvény – a számvitelről (Számviteli tv.).
 1. Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 1. Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 1. Egyéb rendelkezések:

Az adatkezelő az e tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor ad tájékoztatást. Ilyen esetekben a hatályos jogszabályok rendelkezéseit tekinti irányadónak.

Az adatkezelő ezúton tájékoztatja partnereit, tagjait és az egyéb érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az Adatvédelmi Hatóság weboldala további információkat tartalmaz a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban hivatkozott adatvédelmi jogokról.

Budapest, 2022. október 24.

Szabó Katalin s.k.

elnök

1. számú melléklet

Ssz. Személyes adat kezelésének megnevezése Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja A személyes adat törlésére nyitva álló határidő
1. Az Egyesület elnökségi és alapító tagjainak személyes adatkezelése. A felsorolt személyek személyes adatainak rögzítése az Egyesület létrehozása, működtetése érdekében, a jogszabályban előírtak értelmében. Jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont). A jogszabályban előírt megőrzési idő figyelembevételével.
2. A tagok által – a jelentkezés során – megadott személyes adatok (név, cím, telefonszám, e-mail cím). A tagi jogviszony létrehozása, kapcsolattartás érdekében. A szerződés létrehozása, a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont. A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség (8 év) leteltét követő 30 napon belül.
3. A támogatási szerződésekben szereplő személyes adatok. Kapcsolattartás, a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése. A szerződéses kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont). A jogszabályban előírt megőrzési idő figyelembevételével.
4. A jogi személlyel kötött támogatási szerződésekben szereplő kapcsolattartói személyes adatok. Kapcsolattartás, a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése. Az érintett hozzájárulása alapján (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A hozzájárulás visszavonása esetén, haladéktalanul. A szerződés megszűnését követő 30 napon belül, kivéve, ha jogszabály rendelkezik a szerződéssel kapcsolatban megőrzési kötelezettségről (a kötelezettség leteltét követő 30 napon belül).
5. A személyi jövedelemadó 1%-a terhére adott támogatás esetén az adatkezelő tudomására jutott személyes adatok. Kapcsolattartás az érintettel, további támogatásra ösztönzés. Az érintett hozzájárulása alapján (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül.
6. A rendezvényre, egyéb programra való jelentkezés során megismert, gyermekre vonatkozó személyes adatok. A regisztráció elvégzése, kapcsolattartás érdekében. A szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont), az érintett törvényes képviselőjének hozzájárulásával. A rendezvényt, programot követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül törlésre kerülnek.
7. A kiadványok igénylése során megadott személyes adatok. A szerződés teljesítése érdekében. A szerződés teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont). A kiadvány elküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül törlésre kerülnek.
8. Az ingyenes kiadványok megrendelése és a programokra való jelentkezés során megismert, gyermekre vonatkozó különleges adat (egészségügyi adat). A kiadványokat és a programokat kifejezetten cukorbeteg gyermekek részére ajánlja az Egyesület. Az érintett törvényes képviselőjének hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Az adatkezelő az adatokat nem rögzíti.
9. A rendezvényre, elődadásra való jelentkezés során megadott személyes adatok (név, cím, telefonszám, e-mail cím). A szerződés teljesítése, kapcsolattartás érdekében. A szerződés létrehozása, a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont). A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség (8 év) leteltét követő 30 napon belül.
10. A tagok, a szolgáltatást igénybevevők (természetes személy, egyéni vállalkozó esetén) számára kiállított számlán szereplő személyes adatok. Jogszabályban írt kötelezettség teljesítése, a számla kiállítása. Jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont). A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség (8 év) leteltét követő 30 napon belül.
11. A kérdőív kitöltése során megadott személyes adat (e-mail cím). Az Egyesület cél szerinti tevékenységének felmérése, elemzése érdekében. Az érintett hozzájárulása alapján (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül.
12. Beérkező e-mailekkel (feladók e-mail címével), telefonszámokkal kapcsolatos adatkezelés. Szerződéses kötelezettség teljesítése érdekében, vagy hozzájárulás alapján. Szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont), vagy az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A feladat elvégzését követő 30 napon belül, vagy a hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul, max. 30 napon belül.
13. Az adatkezelő által szervezett rendezvényeken előadók, szakemberek személyes adatainak kezelése. A rendezvény népszerűsítése, a rendezvényről szóló információk közzététele, kapcsolattartás az előadóval, szakértővel. A szerződéses kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség (8 év) leteltét követő 30 napon belül és a hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül.
14. A szállítók, szolgáltatók, alvállalkozók személyes adatai (természetes személy, vagy egyéni vállalkozó esetén). Szerződéses kötelezettség teljesítése érdekében. Szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont). A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség (8 év) leteltét követő 30 napon belül.
15. A szállító cégek, szolgáltatók, alvállalkozók kapcsolattartóinak személyes adatai. Szerződéses kötelezettség teljesítése érdekében. Az érintett hozzájárulása alapján (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A hozzájárulás visszavonása esetén, haladéktalanul. A szerződés megszűnését követő 30 napon belül, kivéve, ha jogszabály rendelkezik a szerződéssel kapcsolatban megőrzési kötelezettségről (a kötelezettség leteltét követő 30 napon belül).
16. A www.mesekvilagaegyesulet.hu, www.molka.hu weboldalak által kezelt cookie-k adatgyűjtése során rögzített személyes adatok. A felhasználói élmény növelése, a weboldalak fejlesztése, statisztikai cél. Az érintett hozzájárulása alapján (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül.
17. A www.molka.hu, www.gyermekdiabetesz.hu weboldalakon működő kapcsolatfelvételi űrlap használata során megadott személyes adatok (név, e-mail cím, telefonszám). Kapcsolatfelvétel céljából. Az érintett hozzájárulása alapján (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül.
18. A www.gyermekdiabetesz.hu weboldalon működő linkbeküldő űrlap használata során megadott személyes adatok (név, e-mail cím). Kapcsolatfelvétel céljából. Az érintett hozzájárulása alapján (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül.
19. A www.mesekvilagaegyesulet.hu, www.molka.hu weboldalakon feltüntetett vélemények közzététele során megadott személyes adatok (pl.: név, képmás). Az Egyesület tevékenységének népszerűsítése céljából. Az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül.
20. A www.mesekvilagaegyesulet.hu, www.molka.hu weboldalakon a tagok és az együttműködő partnerek bemutatása során közzétett személyes adatok (pl.: név, képmás). A tevékenység népszerűsítése és a tagok egymás számára való elérése céljából. Az érintett hozzájárulása alapján (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül.
21. A közösségi oldalak használata során az adatkezelő tudomására jutott személyes adatok. A tevékenység népszerűsítése érdekében. Az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul.
22. A partnerekről, tagokról, a rendezvényeken résztvevőkről készített fénykép- és videófelvételeken szereplő képmás. A tevékenység népszerűsítése, a felvételek weboldalakon, közösségi oldalakon és egyéb megjelenések kapcsán történő felhasználása. Az érintett (vagy a törvényes képviselő) hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül.
23. A panaszkezelés során megismert személyes adatok. A panasz beazonosítása és kezelése érdekében. Jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont). A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség (3 év) leteltét követő 30 napon belül.